İddet Müddeti Nedir

İddet Müddeti; Türk Medeni Kanununun 132 ve Nüfus Hizmetleri Kanununun 26. maddelerinde düzenlenmiştir.

I-Türk Medeni Kanunu Madde 132 ;

Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter.

Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

Madde Gerekçesi;

Yürürlükteki Kanunun 95 inci maddesini karşılamaktadır.

Maddenin “2. Müddetler” “a. Kadın için” şeklindeki konu ve kenar başlıkları “2. Kadın için bekleme süresi” şeklinde tek başlık haline getirilmiştir. Zira bunu takip eden eski 96 ncı madde 3444 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış olup, artık boşanan kadın için bir cezai bekleme süresi söz konusu olmadığından, madde bir tek bekleme süresiyle sınırlı hale getirilmiştir.

Maddenin birinci fıkrası yeniden ve daha uygun bir ifadeyle kaleme alınmıştır.

Yürürlükteki 95 inci maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ikinci fıkra haline getirilmiştir.

Maddenin son fıkrasında kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya önceki eşiyle yeniden evlenmek istemesi halinde hakime süreyi kısaltma yetkisi verilmemiş, hakimin bu süreyi kaldırması öngörülmüştür. Zira bu iki halde de kadının evlenmesini engelleyen süreyi kısaltmanın bir anlamı yoktur. Bu gibi hallerde mahkemece sürenin tamamen kaldırılması gerekir.

II-Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 26;
Kadının bekleme süresi, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

Madde Gerekçesi;

1587 sayılı Kanunun 32 nci maddesini kısmen karşılamaktadır. Maddede boşanma veya evliliğin iptaline ilişkin kararların kesinleştikleri tarihten itibaren hüküm ifade edecekleri bildirilmektedir.

İddet müddeti; boşanan kadınlar için düzenlenmiş bir evlenme yasağıdır.

Türk Hukuk Sistemine göre; boşanan kadınlar üçyüz gün geçmeden yeniden evlenemez. İddet süresi, boşanma kararının kesinleştiği tarihte başlar. İddet müddetine ilişkin düzenleme ile, kadının hamile olması halinde doğacak çocuğun babasının kim olduğunun belirlenmesinde karışıklık yaşanmaması amaçlanmıştır. Çünkü Türk Medeni Kanunun 282.maddesi “Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulur.’’ hükmüne, 285. maddesi ise , “Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır.” hükmüne amirdir. Bu süreyi beklemeden evlenmek isteyen kadınların dava açarak iddet müddetinin kaldırılmasını talep etmeleri zorunludur. Aile Mahkemelerine hasımsız olarak açılacak bu davada mahkeme, kadının hamile olup olmadığını araştıracak ve kadın hamile değil ise iddet müddetinin kaldırılmasına ‘‘kesin’’ olarak karar verecektir.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *