İş Ortaklığının Taraf Ehliyeti Nedir

İŞ ORTAKLIĞININ TARAF EHLİYETİ NEDİR?

Yasa Hükmü; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 620.maddesi;

Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.

Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu bölüm hükümlerine tabi adi ortaklık sayılır.

Günümüzde şirketler, güçlerini birleştirerek yatırımlara iştirak etmek ve gerek uzmanlıklarını, gerekse finansmanlarını birlikte kullanarak daha güçlü bir şekilde projelerde yer almak istemektedirler. Şirketlerin bu eğilimleri “ İş Ortaklığı ” kavramının daha sık karşılaşılan bir kavram olmasına sebep olmaktadır.

Doktrinde “iş ortaklığı” birbirinden ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız birden fazla gerçek veya tüzel kişinin belirli bir yapı işinin ifasını, iş sahibine karşı her biri işin tamamından sorumlu olmak üzere üstlenerek gerçekleştirmek amacıyla bir sözleşme bağı çerçevesinde bir araya gelmeleriyle oluşan ilişki olarak tanımlanmaktadır. İş Ortaklığında, ortaklar bir tüzel kişilik kurmak ya da kurulu bir şirkete katılmak yerine salt akdedilen bir sözleşme çerçevesinde ortaklık oluşturmaktadırlar. Bu anlamda iş ortaklığı Borçlar Kanununun 620.maddesi kapsamında bir adi ortaklık olup, salt sözleşmeye dayalı Joint Venture’ın özel bir tipidir.

Salt sözleşmeye dayalı ‘’Joint Venture” niteliğindeki iş ortaklığının; ayrı bir tüzel kişiliği ve taraf ehliyeti yoktur. Ortaklığı oluşturan şirketler tüzel kişiliklerini muhafaza ettiklerinden, ortaklığa karşı açılacak davalarda husumetin iş ortaklığına değil, iş ortaklığını oluşturan şirketlere ayrı ayrı yöneltilmesi gerekmektedir.

(Yargıtay 22.Hukuk Dairesinin 10.02.2015 Tarih, 2013/30756 Esas ve 2015/4327 Karar sayılı ilamı; ‘’…İş ortaklığının ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayıp, ortaklığı oluşturan şirketler tüzel kişiliklerini koruduğundan, dava dilekçesinin ayrı ayrı iş ortaklığını oluşturan şirketlere tebliğ edilmesi ve taraf teşkilinin usulüne uygun olarak sağlanması gerekir. Taraf teşkili usulüne uygun olarak sağlanmadan işin esasına girilmesi hatalı olup, kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *