İşe İade Davası

İş sözleşmesi haksız olarak feshedilen işçi işe iade davası açabilir.

 

İŞE İADE DAVASININ ŞARTLARI:

 

  • Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olmak
  • İş sözleşmesinin feshinin işveren tarafından yapılması
  • Söz konusu işyerinde en az 30 işçinin çalışması
  • Haksız feshi ileri süren işçinin en az 6 ay kıdemli olması
  • Feshin geçerli bir nedene dayanmaması, haksız olması gerekir.

 

Kural olarak işe iade davası belirsiz süreli iş sözleşmelerinde mümkündür. Çünkü belirli süreli iş sözleşmesi tarafların belirlediği sürede sona erecektir. Bu durumda işçi işe iade davası açamayacaktır.

 

İşçinin 6 aylık kıdemi olması bir diğer şart olmakla beraber 6 aylık süre hesaplanırken çalışma süresinden sayılan ve sayılmayan haller göz önünde bulundurulmalıdır.

 

İşçi işe iade davasını fesih bildirimini tebellüğünden itibaren 1 ay içinde açabilir. İşe iade davalarında iş mahkemeleri görevlidir.

 

İşe iade davasının işçinin lehine sonuçlanması halinde, 10 iş günü içinde işçi işverene başvurmalıdır. Aksi halde işverenin feshi geçerli feshe dönüşür. Bunun neticesinde işçi tazminat hakkını kaybeder. İşveren, süresi içinde işverene başvuran işçiyi 1 ay içinde işe başlatmakla yükümlüdür.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *