İşçi Hakları Nelerdir

İşçi Hakları – Ücret Hakkı: Ücret hakkı; işçiye bir iş karşılığı işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Kural olarak Türk parası ile ödenir.

 

İşçi Hakları – Kıdem Tazminatı Hakkı: Kıdem tazminatı, bir işyerinde en az 1 yıldır çalışmakta olan işçinin, belirli şartlar oluştuğunda, işten ayrılırken aldığı toplu ödeme tutarıdır. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin en son ay aldığı ücretin brüt tutarı esas alınır. İşçiye, işyerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık brüt ücreti tutarında ödeme yapılır ve bu ödemeden sadece damga vergisi kesilir. Haksız olarak işten çıkarılan veya haklı sebeple iş akdine son veren işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Haklı bir sebebi olmaksızın kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı hakkı yoktur.

 

İşçi Hakları – İhbar Tazminatı Hakkı: İş Kanunu gereğince iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. İş sözleşmesini bildirim süresi vermeksizin fesih eden işveren, bu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödemekle yükümlüdür.

 

İşçi Hakları – Fazla Mesai Hakkı: İşçinin haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu süreyi aşan çalışma fazla çalışmadır ve yasa gereği ek ücrete tabidir. Fazla çalışma ücretlerinde zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bu ücretlere bankaların mevduata uyguladığı en yüksek faiz oranı uygulanır. İşçi, işverence fazla çalışma ücreti ödenmediği takdirde iş akdini haklı nedenle feshedebilir.

 

İşçi Hakları – Yıllık Ücretli İzin Hakkı: Anayasadan doğan dinlenme hakkı neticesinde işçinin yıllık izin hakkı söz konusudur. İşyerinde 1 yıl ve daha üzeri çalışmış olan işçilere verilecek yıllık izin süreleri şöyledir; 1)Bir yıldan beş yıla kadar olanlara 14 günden, b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara 20 günden, c)On beş yıl ve daha fazla olanlara 26 günden, d)On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilere 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere 20 günden az olamaz.

 

İşçi Hakları – Hafta Tatili Hakkı: Başta anayasamız olmak üzere çalışma yaşamını düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler çalışanların dinlenme haklarını güvence altına almıştır. Genel kural, işçinin haftalık 45 saat çalışması karşılığında bir günlük hafta tatili yapmasıdır. Çalışılmayan hafta tatili için işçiye bir günlük ücreti çalışmış gibi ödenir. Hafta tatilinde çalışan işçiye hafta tatili ücretine ilave olarak bir buçuk yevmiye ücret ödenir.

 

İşçi Hakları – Ulusal Bayram ve Genel Tatil Hakkı: Bir takvim yılı içerisinde 14,5 gün ulusal bayram ve genel tatil günü vardır. Ulusal bayram günü 29 Ekim’dir. Ulusal bayram 28 Ekim saat 13.00’dan itibaren başlar ve 1,5 gün’dür. Genel tatil günleri ise 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 3,5 gün ramazan bayramı ve 4,5 gün kurban bayramı olmak üzere toplam 13 gün’dür. İş Kanunun 44.maddesi gereği, Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Yine Kanunun 47.maddesine göre, 4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa çalışılan her gün için bir günlük ücreti ilave olarak ödenir.

 

İşçi Hakları – Kötüniyet Tazminatı Hakkı: İş güvencesi hükümlerinden yararlanmayan, belirsiz süreli sözleşmeyle çalışan işçiler, iş sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda bildirim süresinin üç katı tutarında “kötü niyet tazminatı” talep edebilirler. Kötü niyet tazminatı ihbar tazminatından tamamen bağımsız bir tazminattır. İhbar tazminatı ödenmesi kötü niyet tazminatı ödenmesi hakkını ortadan kaldırmaz.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *