Miras Paylaşımı Nasıl Olur

MİRAS PAYLAŞIMI NASIL OLUR? 

” Miras paylaşımı nasıl olur ” sorusunun cevabı Türk Medeni Kanunu’nun miras hukukunu düzenleyen 495 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

Buna göre, mirasçılar ortaklığı sürdürmekle yükümlü değillerse, her zaman tereke mallarının aynen paylaşılmasını, aynen paylaşmaya olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasını sulh hukuk mahkemesinden talep edebilirler.

Mal paylaşımı derhal yapıldığında, terekenin değeri önemli ölçüde azalacak ise sulh hukuk mahkemesi, mirasçıların talebi üzerine mal paylaşımının ertelenmesine karar verebilir.

Türk Medeni Kanunu’nun 647. maddesi uyarınca miras bırakan, ölüme bağlı tasarruf ile mal paylaşımının nasıl yapılacağı ve payların nasıl oluşturulacağı hakkında kurallar koyabilir. Bu kurallar mirasçılar için bağlayıcıdır. Miras bırakanın aksini arzu ettiği ölüme bağlı tasarruftan anlaşılmadıkça, tereke malının bir mirasçıya özgülemesi vasiyet değil, paylaştırma kuralı kabul edilir.

MİRAS DAVASI TARAFLARI 

Miras davası tarafları mirasçılardır. Mirasçı olmayanların da miras davasının tarafı olması mümkündür. Yasal mirasçılar; kan hısımları, sağ kalan eş, evlatlık ve devlettir.

Miras dağılımı; Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

Altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar.

Miras bırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, büyükana ve büyükbabalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan büyükana ve büyükbabaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın miras bırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır. Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın miras bırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin miras bırakandan önce ölmüş olması halinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları halinde onların payları diğer tarafa geçer.

Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hakim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar.

MİRAS PAYLAŞIM ORANLARI 

Sağ kalan eşin birlikte bulunduğu zümreye göre miras paylaşım oranları şöyledir.

Sağ kalan eş, miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte birini alır. Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısını alır. Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçünü, bunlar da yoksa mirasın tamamını alır.

Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olur. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olmazlar. Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer.

Babadan kalma miras , Baba sağ iken mal paylaşımı ve tüm Miras davası konularında

S&S Hukuk Bürosu Miras Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *