Taksirle Yaralama Suçu TCK 89. Madde

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlıklı İkinci Bölümü’n 89.maddesi kapsamında taksirle yaralama suçu tanımlanmıştır.

Taksirle yaralama suçu; failin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla başkasının vücuduna acı veren ya da sağlığının bozulmasına neden olan davranışlarda bulunmasıdır.

Taksirle yaralama suçu kasten yaralamadan ayrı bir suçtur. Taksirle yaralama suçunda failin yaralama kastı yoktur, gerekli dikkat ve özen gösterilmediğinden netice meydana gelmektedir.

Taksirle yaralama suçu ile korunan hukuki değer kişinin beden bütünlüğü, vücut dokunulmazlığıdır.

TCK madde 89/1. fıkrasında taksirle yaralamanın basit hali için üç aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülmüştür. 89.maddenin 2.fıkrasının a), b), c), d), e), ve f) bentlerinde yer alan hususların varlığında ise birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır. Anılan hükmün 3.fıkrasının a), b), c), d) ve e) bentlerinde bahsi geçen durumlarda ise birinci fıkraya göre belirlenen ceza bir kat artırılır.

Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (TCK m.89/4)
Belirtmek gerekir ki, 89.maddenin 5. Fıkrası( Değişik:6/12/2006-5560/5md.)’na göre; “Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.” Anılan hükümden de anlaşılacağı üzere taksirle yaralama suçu şikâyete bağlı bir suç olup bu suçun birinci fıkrasına giren çeşidi hariç, bilinçli taksirle işlendiği takdirde şikâyet aranmayacaktır.

Taksirle yaralama suçuna bakmakla görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Dolayısıyla bir ceza avukatı ile temsil edilmeniz önem arz eder.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *