Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokma TCK 179. Madde

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Topluma Karşı Suçlar başlıklı Üçüncü Kısmın Genel Tehlike Yaratan Suçlar başlıklı Birinci Bölümü’nde 179.maddede trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu tanımlanmıştır.

TCK madde 179’ a göre trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu; failin, kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş olan her türlü işareti değiştirerek, kullanılmaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırılarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olmasıdır.

Kişilerin alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanmaları yasaktır. Sürücünün alkollü araç kullanıldığı tespit edilirse, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5.maddesi gereği para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi 6 ay süreyle trafik polisince alınır. Güvenli alkol limiti olmadığı gibi sürücüler için yasal alkol promil sınırı 0.50 promil olarak belirlenmiştir.

Madde 48e göre;
(Değişik: 8/1/2003 – 4785/3 md) Yönetmelik ile belirtilen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin, suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; birinci defasında sürücü belgeleri altı ay süreyle geri alınır ve haklarında …………TL para cezası uygulanır. İkinci defasında sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır ve haklarında …………TL para cezası uygulanır ve bu sürücüler Sağlık Bakanlığınca, esas ve usulleri Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir. Üç veya üçten fazlasında ise, sürücü belgeleri beş yıl süreyle geri alınır ve altı aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ile birlikte …………YTL hafif para cezası uygulanır.

TCK madde 179/1.fıkrasına göre Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun cezası bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası olmakla birlikte; TCK madde 179/2.fıkrasında “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denilmek suretiyle trafiği tehlikeye sokma suçunun cezası belirlenmiştir.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu somut tehlike suçu olup failin kastının bu tehlikeye yönelik olması gerekmektedir. Bu suçla yargılanan bir kişi Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacaktır. Bu nedenle bir ceza avukatı ile temsil edilmeniz önem arz eder.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *