Vakıf Nasıl Kurulur

VAKIF NEDİR ? 

4271 sayılı Türk Medeni Kanunun 101. maddesinde vakıf; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal toplulukları olarak tanımlanmıştır. Vakıflar özel hukuk tüzel kişisidir, Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtilen tüm hak ve yetkilere sahiptir. Vakıfların denetim makamı Vakıflar Genel Müdürlüğüdür.

VAKIF KURMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR ? 

Vakıfları oluşturan temel iki öge vardır. Bunlar; vakfa özgülenecek bir mal ve malvarlığının özgüleneceği amaçtır.

Vakfa özgülenecek malvarlığı vakfın amacını gerçekleştirmeye yeterli olmalı, vakfın amaç veya devamını imkansız veya yararsız hale getirmemelidir. Yeni vakıfların asgarî kuruluş mal varlığı limiti, 2016 yılı için 60.000 TL’dir. Vakıflar Meclisi’nin 07/12/2015 tarih ve 671/543 sayılı kararıyla; 2016 yılı için yeni vakıfların kuruluşunda amaçlarına göre belirlenecek asgari malvarlığı, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 5. maddesi ile Vakıflar Yönetmeliği’nin 111. maddesinin (ğ) bendine istinaden 60.000 TL olarak belirlenmiştir.

Malvarlığının özgüleneceği amaç; hukuka uygun, anlaşılabilir ve belirli olmalıdır. Vakfın birden çok amacı olabilir ancak, Cumhuriyetin niteliklerine ve Anayasa’nın temel ilkelerine, hukuka, ahlaka aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz.

VAKIF KAÇ KİŞİ İLE KURULUR ? 

Vakıf kuruluşunda kişi sınırlaması yoktur. Gerçek ya da tüzel kişiler, kişi sınırlaması olmaksızın vakıf kurabilirler.

VAKIF NASIL KURULUR ? 

  • Yeni vakıf kurmak için öncelikle, noterde düzenleme şeklinde hazırlanan resmi senetle vakıf kurma iradesinin açıklanması gerekir.
  •  Resmi senedin düzenlenmesinden sonra vakfedenin Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurması gerekmektedir.

Vakıflar, yerleşim yeri mahkemesinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır. İlgili mahkeme, bu hususu Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirir ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde kayıt işlemi gerçekleşir. Mezkur kayıt Resmi Gazetede yayınlanarak ilan olunur. Vakıf siciline tescil ile özgülenen mal ve haklar vakfa geçer.

Hukuk büromuz vakıf kuruluş danışmanlığı konusunda ülke geneline hizmet vermektedir. Vakıf kuruluşu için S&S Hukuk bürosu vakıf avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *